Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce składające się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),

3) zestawienia zmian w funduszu,

4) informacji dodatkowej

zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej: Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www.bip.cuw-mg.pl w dziale: Sprawozdania finansowe