REKRUTACJA ważne terminy

12 sierpień 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy wywieszone
w holu).

Od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

19 sierpień 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy będą wywieszone
w holu).