Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce składające się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienia zmian w funduszu,
  4. informacji dodatkowej

zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obejmującej: Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www. bip.cuw-mg.pl w dziale: Sprawozdania finansowe.