KOMUNIKATY

  1. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.
  2. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  3. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.
  4. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia po GIMNAZJUM nie uległ zmianie (dostępny na stronie szkoły w zakładce „Liceum Ogólnokształcące” oraz „Branżowa Szkoła I stopnia”).
  5. Szkolny zestaw podręczników dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ w przygotowaniu.